REGULAMIN FESTIWALU DORSZA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA WŁADYSŁAWOWA OBOWIĄZUJĄCY OD PIERWSZEJ EDYCJI

 

A. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Zawody przeprowadzane są w dniach 02 -04. 09. 2011r. w oparciu o regulamin wewnętrzny ustalony przez Organizatorów.

 2. Zawody rozgrywane są w polskim obszarze morskim, w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. Baza zawodów jest Pensjonat Pomorzanka we Władysławowie.

 3. Zawody przeprowadzane są z jednostek pływających z zachowaniem następujących warunków:

  - płowy odbywają się w trakcie dryfu jednostki pływającej

  - połowy odbywają się w pasie wody do 12 mili

 4. Zawody podzielone są na 2 etapy i rozpoczynają się o godz. 6:00, przy czym pierwszego dnia połowy odbywają się pomiędzy godziną 8:00 a 16:00, zaś drugiego dnia między 8:00 a 14:00. Zmiana miejsca na kutrze w połowie czasu łowienia następuje o 6 miejsc (przykład: z 6 miejsca na 7) i dotyczy obydwu dni połowowych. Czas rozpoczęcia połowów i ich zakończenie ustalone jest przez sędziego Głównego zawodów w kontakcie z Sędzią Pomocniczym na danym statku i obowiązuje wszystkie jednostki. Za jego przestrzeganie odpowiedzialny jest Sędzie Sektorowy na jednostce. Rozpoczęcie łowienia nie musi oznaczać formalnego zarzucenia przynęty – oznacza tylko rozpoczęcie zawodów. Jednostki pływające mogą wykorzystać ten czas na dopłyniecie do łowiska. Natomiast zakończenie poszczególnych etapów i zakończenie połowów danego dnia jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek.

 5. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na wypłynięcie lub tez opóźnienie wypłynięcia decyzje w sprawie podejmuje Organizator i Sędzia Główny. Jeżeli warunki atmosferyczne będą uniemożliwiały prowadzenie zawodów w pełnym wymiarze, wówczas minimalny 2-godzinny czas trwania zawodów będzie podstawą do kwalifikacji danego dnia (od danej tury). Warunki atmosferyczne wykluczają wypłynięcie w morze powodują rozegranie zawodów z przesunięciem na następny tydzień.

 6. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wniesienie ustalonej przez Organizatora opłaty na wpisowe i kosztów uczestnictwa. W razie pogorszenia się warunków atmosferycznych i decyzji Sędziego Głównego o rozegraniu kwalifikacji tylko jednej tury, opłaty wpisowe i kosztowe nie ulegają zmianom.

 7. Każdy zawodnik przed wejściem na jednostkę pływającą ma obowiązek posiadać kartę startową oraz dokumenty (dowód osobisty / paszport).

 8. Sygnały dźwiękowe podaje szyper w uzgodnieniu z Sędzią Sektorowym:

  - jeden sygnał: wolno łowić

  - dwa sygnały: wyciągnięcie przynęty, zmiana dryfu jednostki

  - trzy sygnały: koniec etapu, koniec tury

 9. Ryba zapięta po sygnale „wyciąganie przynęty” (dwa sygnały) jest uznawana do klasyfikacji. Ryba zapięta w trakcie wyciągania przynęty po sygnale jest również liczona do klasyfikacji.

 10. Organizator zabezpiecza na każdej jednostce przymiar kontrolny, pozwalający na kontrolę długości złowionych ryb.

 11. Złowione przez zawodnika ryby, po ich uśmierceniu są mierzone przez Sędziego Głównego i zabierane. Zgodność zapisu zawodnik potwierdza swoim podpisem.

 12. Drugiego dnia zawodów, po uśmierceniu ryb, Sędzia Sektorowy mierzy je i oznacza, po czym oddaje zawodnikowi.

 13. Osobno prowadzona jest klasyfikacja „Duża Ryba”. Uczestnik zawodów, jeśli decyduje się o zgłoszeniu złowionej ryby do w/w kategorii, musi zgłosić ja do do Sędziego Pomocniczego na kutrze. Ryba zostaje zaznaczona, zarejestrowana i dopiero takie zgłoszenie bierze udział w klasyfikacji końcowej. Uwaga! Ryby zgłoszonej do klasyfikacji nie wolno patroszyć – po wpłynięciu do portu zawodnik wraz z Sędzią Pomocniczym udaje się do Sędziego Głównego, gdzie ryba zostaje w całości zważona.

 14. Odwołania i protesty związane z połowami w dniu zawodów składane są na piśmie do Sędziego Głównego w czasie 1,5 godziny po zakończeniu ważenia ryb, z wpłata 100 zł u Organizatora.

 15. Niedyspozycja zawodnika podczas trwania zawodów nie stanowi podstawy do ich przerwania. O ile stanowi stwierdzenie konieczności przetransportowania osoby niedysponowanej na ląd, decyzje podejmuje Kapitan jednostki.

 16. Istnieje możliwość zarejestrowania do klasyfikacji „Drużyna” (max. 3 osoby lub mix 2 osoby – kobieta, mężczyzna). Zgłoszenia te są rejestrowane po wcześniejszym uiszczeniu składki startowej (100 zł / osoba). Zwycięska drużyna otrzymuje kwotę wpłaty pomnożona prze 3 plus nagrody, tak jak w poprzednich latach.

  B. PRZEPISY PORZĄDKOWE I OGÓLNE

 17. Za bezpieczeństwo na jednostce pływającej odpowiada kapitan. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się jego poleceniom oraz do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

 18. Za wybór łowiska odpowiedzialny jest Kapitan jednostki w uzgodnieniu z Sędzią Sektorowym (Pomocniczym).

 19. Odległość pomiędzy jednostkami pływającymi są ograniczone przepisami bezpieczeństwa, za które odpowiada Kapitan.

 20. Dyskwalifikacja zawodnika następuje z powodu:

  - oddania złowionej ryby drugiemu zawodnikowi

  - zarzucenia przynęty w sposób niedozwolony (znad głowy)

  - zarzucenia przynęty przed sygnałem dźwiękowym oznaczającym „wolno łowić”

  - przebywanie na jednostce w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

 21. O dyskwalifikacji zawodnika na jednostce pływającej decyduje Sędzia Sektorowy, o dyskwalifikacji zawodnika z zawodów decyduje Sędzia Główny wraz z Komisją Organizacyjną.

 22. Organizator nie odpowiada za sprzęt będący w dyspozycji zawodnika oraz stan techniczny jednostek pływających biorących udział w zawodach, a skutki wynikające z nieprzestrzegania obowiązującego regulaminu oraz przepisów ogólnych przez zawodnika ponosi sam zawodnik.

 23. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie oraz wydanych przez Organizatora komunikatach w zakresie organizacji, czasu trwania zawodów a także punktualności. Skutki nieprzestrzegania regulaminu obciążają uczestnika.

 24. Regulamin zostaje wręczony każdemu uczestnikowi w trakcie rejestracji kutra.

  C. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 25. Ryby łowione i klasyfikowane z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra rolnictwa i rozwoju Wsi, ze zmianami ustalonymi przez Organizatora oraz zarządzeniami Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

   

     - łosoś od 60 cm

     - troć od 50 cm

     - dorsz od 39 cm

     - belona -

 26. Ryby niewymiarowe należy bezwzględnie wypuszczać do wody.

 27. Zawodnik prowadzi połów ryb przy użyciu 1 wędki o długości minimum 1.5 m. Uzbrojenie wędki w przewidziane przynęty może nastąpić po komendzie Sędziego Sektorowego, zezwalającej na uzbrojenie wędki.

 28. Zawodnik jest uprawiony do posiadania większej ilości wędek pod warunkiem nie uzbrojenia ich w część łowną i przetrzymywania w sposób nie utrudniający połowu innym.

 29. Uzbrojenie części łownej:

     - przynęta główna – uzbrojona w dwie kotwice

     - przynęta główna – uzbrojona w jedną kotwicę i jedna przywieszkę

     - przynęta główna – bez kotwicy z dwoma przywieszkami

 30. Każdy zawodnik odpowiada indywidualnie za lądowanie ryby. Do tego celu może korzystać z własnej osęki lub podbieraka. Członek załogi pływającej na żądanie i na jego odpowiedzialność może lądować rybę przy użyciu sprzętu znajdującego się na jednostce. W przypadku wątpliwości, czy ryba jest wymiarowa, zabronione jest użycie osęki.

 31. W przypadku zapięcia tej samej ryby przez dwóch lub więcej zawodników, właścicielem ryby jest ten zawodnik, którego ostrze haczyka znajduje się najbliżej otworu gębowego ryby. Brak możliwości rozstrzygnięcia, powoduje konfiskatę ryby i nie zaliczenie jej nikomu. Decyzje podejmuje Sędzia Sektorowy. Rybę zagospodaruje Organizator.

  D. LOSOWANIE

  losowanie numeru jednostki odbywa się e dniu otwarcia zawodów i dotyczy dwóch kolejnych dni łowienia.

  E. PUNKTACJA

  Zgodnie z ZASADAMI ORGANIZACJI SPORTU WĘDKARSKIEGO W OPARCIU O PUNKTACJĘ ORGANIZATORÓW.

   

   

  ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!

Strona główna Strona główna
Kontakt Kontakt
Galeria Galeria
Regulamin
Sponsorzy
partnerzy